Privacy Policy

PRIVACY POLICY ZWEMBADPLEIN.NL

Zwembadplein.nl (hierna: “de Website”) is een website van Pomaz B.V., statutair gevestigd te Geldrop (hierna: “Zwembadplein.nl”). Zwembadplein informeert u graag over de wijze waarop en de doelen waarvoor zij uw gegevens verwerkt.

Verwerkingsdoelen
Gegevens die u aan Zwembadplein.nl verstrekt worden door Zwembadplein.nl verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden, zoals het leveren van een dienst, het verlenen en verbeteren van service en diensten, identificatie en onderzoek. Bij de verwerking van gegevens die door u worden verstrekt kan Zwembadplein.nl derden (bewerkers in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) inschakelen.

Wanneer u informatie aanvraagt via de Website vraagt Zwembadplein.nl u om gegevens zoals naam en contactgegevens. U bent gehouden ervoor zorg te dragen dat aan Zwembadplein.nl de correcte gegevens worden verstrekt. Voor zover door u gegevens worden verstrekt die te kwalificeren zijn als persoonsgegevens, verwerkt Zwembadplein.nl deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zwembadplein.nl verwerkt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan Zwembadplein.nl worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Zwembadplein.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden enkel gebruikt conform het bepaalde in deze privacy policy. Door akkoord te gaan met deze privacy policy geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Onderdeel van de verwerking is het met uw toestemming doorsturen van uw contactgegevens naar door u of door Zwembadplein.nl geselecteerde Zwembadplein Partners. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

Uw gegevens kunnen hiernaast worden verwerkt voor het onderhouden van de goede relatie met u als gebruikers van de Website, onder meer door toezending van informatie over producten en diensten van Zwembadplein.nl, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. U kunt zich te allen tijde kosteloos en eenvoudig afmelden voor dergelijke communicatie, voor e-mail onder meer door middel van de daartoe opgenomen afmeldlink in de nieuwsbrieven van Zwembadplein.nl.

Verstrekking gegevens aan derden
Zwembadplein.nl zal de aan haar ter beschikking gestelde gegevens niet met derden, anders dan de hiervoor bedoelde Zwembadplein Partners delen tenzij:

  • U hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
  • de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en Zwembadplein.nl gesloten of te sluiten overeenkomst, hieronder verstaan de doorgifte voor zover deze noodzakelijk is in het kader van een bestelling bij Zwembadplein.nl of de door Zwembadplein.nl te verlenen diensten;
  • Zwembadplein.nl dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
  • Zwembadplein.nl van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website.

Cookies
Bij elk bezoek aan de Website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. Zwembadplein.nl bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons-)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Zwembadplein.nl maakt gebruik van Google Analytics. Meer informatie over Google Analytics en uw privacy is te vinden via deze link.

Vragen over privacy policy of verwerkte gegevens
Bij vragen over de privacy policy, of wanneer Zwembadplein.nl naar uw mening niet in overeenstemming met deze privacy policy handelt, vragen we u contact met Zwembadplein.nl op te nemen middels de gegevens als vermeld onder ‘contact’ op Zwembadplein.nl.

Op verzoek verleent Zwembadplein.nl bezoekers toegang tot alle informatie die van hen wordt verwerkt. Tevens wordt bezoekers de mogelijkheid geboden om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Zwembadplein.nl.

Wijzigingen
Zwembadplein.nl is bevoegd deze privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen. Indien de wijze waarop uw persoonlijke gegevens verwerkt worden substantieel wijzigt, zult u gewaarschuwd worden door middel van een prominente aankondiging op de website.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 24 augustus 2017.