Algemene leveringsvoorwaarden Zwembadplein

Algemene leveringsvoorwaarden Zwembadplein (particulier)

Artikel  Toepasselijkheid Voorwaarden.
•Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna ook te noemen ‘voorwaarden’) gelden voor alle via Zwembadplein.nl door leveranciers (hierna te noemen ‘de Leverancier’) uitgebrachte aanbiedingen, schriftelijke bevestigingen en overeenkomsten op afstand inzake de levering of terbeschikkingstelling van goederen (hierna te noemen ‘levering(en)’) door de Leverancier aan wederpartijen (‘de wederpartij’).
•Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene leveringsvoorwaarden behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Leverancier.
•Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij de Leverancier zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
•Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
•Indien een beding in deze voorwaarden geheel of ten dele niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar mocht zijn, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het overige bepaalde in deze voorwaarden.

Artikel  Totstandkoming overeenkomst.
•Tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur wordt vermeld, is een aanbod van de Leverancier vrijblijvend. Een overeenkomst die de Leverancier bindt komt pas tot stand na een schriftelijke of elektronische bevestiging zijnerzijds van een order. De Leverancier heeft het recht onverwijld na aanvaarding haar aanbod te herroepen.
•Zolang de order van de wederpartij niet door de Leverancier is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst kosteloos ontbinden.
•De bij een aanbod van de Leverancier behorende bijlagen e.d., gelden als een benadering, tenzij de Leverancier uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Leverancier niet.
•De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering.
•Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van het aanbod van de Leverancier, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

Artikel  Prijzen.
•Het door de Leverancier gefactureerde is inclusief omzetbelasting en overige overheidslasten alsmede bezorgingskosten en kosten van de gekozen betalingsoptie die in verband met de overeenkomst zijn verschuldigd.
•De Leverancier heeft het recht om bij leveringen buiten Nederland extra kosten in rekening te brengen in verband met verzending en overige mogelijke overheidslasten.
•Indien de kostprijsfactoren van bestelde goederen, waaronder de kosten van lonen en materiaal, tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is de Leverancier gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Indien hier sprake van is binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel  Betalingen.
•Betalingen (i) dienen uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum door de Leverancier te zijn ontvangen of (ii) dienen te worden voldaan bij levering.
•Heeft de Leverancier grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de wederpartij, zoals wanneer er aan die zijde sprake is van faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, toepassing van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), eerdere niet-tijdige betaling e.d., dan kan de Leverancier gedeeltelijke betaling van de koopprijs vooraf (maximaal 50%) verlangen.
•Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, in verzuim en over het niet betaalde deel van het door de wederpartij verschuldigde bedrag een rente van 7% op jaarbasis verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente.
•De voor de Leverancier aan een eventuele incasso verbonden buitengerechtelijke kosten (tot een maximum van 15% van de factuurwaarde) en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
•In geval van faillissement, toepassing van de WSNP of beslag aan de zijde van de wederpartij of een anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid van de wederpartij over diens vermogen of delen ervan, wordt al hetgeen hij dan aan de Leverancier verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan de Leverancier terstond verrekenen.

Artikel  Levering en Afname.
•De leveringstermijn start op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, indien het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen (aan)betaling volledig is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door de wederpartij te verstrekken informatie is ontvangen.
•De levertermijn is in beginsel 30 dagen.
•De Leverancier is tot het doen van deelleveringen bevoegd, de wederpartij is in een dergelijk geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
•De wederpartij dient de levering direct na ontvangst daarvan te inspecteren om te bezien of de levering voldoet aan de overeenkomst en is gehouden om eventuele tekortkomingen binnen twee (2) maanden na ontvangst van de levering schriftelijk aan de Leverancier te melden onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming middels overlegging van de bij de levering aangehechte pakbon.

Artikel  Herroepingsrecht.
•Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een termijn van 7 dagen, welke termijn ingaat op de dag na levering van het product.
•Tijdens voornoemde bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de wederpartij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Leverancier retourneren, conform de door de Leverancier verstrekte instructies.
•Het risico en de kosten van retourneren zijn voor rekening van de wederpartij.
•De Leverancier zal binnen 30 dagen na ontbinding conform dit artikel het eventueel reeds door de wederpartij betaalde aankoopbedrag en eventuele verzendkosten terugstorten.
•Het herroepingsrecht als vervat in dit artikel is uitgesloten voor producten:
•die door de Leverancier zijn vervaardigd overeenkomstig specificaties van de wederpartij;
•die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
•die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
•die snel kunnen bederven of verouderen; of
•waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Leverancier geen invloed heeft.

Artikel  Overgang van risico en eigendom.
•Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op de wederpartij op het tijdstip van aankomst van de zaken op de overeengekomen plaats van aflevering.
•De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op de wederpartij over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan de Leverancier verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak of andere door de Leverancier aan hem geleverde of te leveren zaken, met inbegrip van rente en kosten.
•De Leverancier is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen, de wederpartij is verplicht hieraan mee te werken.

Artikel  Niet toerekenbaar tekortschieten.
•Het tekortschieten door de Leverancier in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van de Leverancier gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod.
•Schiet de Leverancier in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van twee (2) maanden verstreken is en nakoming niet mogelijk is geweest.
•Zijn voor de Leverancier aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met niet aan haar toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel  Tekortkomingen.
•Indien een geleverd goed of een verrichte dienst een tekortkoming vertoont, heeft de wederpartij recht op kosteloos herstel door de Leverancier door reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
(i)    de tekortkoming is aan het licht getreden binnen de garantietermijn van zes (6) maanden;
(ii)    de tekortkoming is binnen twee (2) maanden nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan de Leverancier medegedeeld;
(iii)    nakoming is niet blijvend onmogelijk;
(iv)    het gebruik van het product voldoet aan de specificaties van de Leverancier.
•De wederpartij heeft geen recht op herstel of vervanging van een geleverd goed indien herstel of vervanging onmogelijk is of van de Leverancier niet gevergd kan worden.
•De Leverancier kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed door de wederpartij aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt toegezonden. De kosten van deze retourzending komen voor rekening van de wederpartij.
•De Leverancier heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van de Leverancier.
•Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling, tenzij deze hersteltermijn van drie maanden eindigt voor de eerste garantietermijn van zes maanden. In een dergelijk geval geldt de herstelplicht in ieder geval tot het einde van de eerste garantietermijn van zes (6) maanden.
•Indien het door de Leverancier geleverde goederen betreft die de Leverancier heeft betrokken van derden, zal de garantietermijn van de Leverancier nimmer verder strekken dan de garantietermijn die de Leverancier van die betreffende derden daarvoor heeft ontvangen.
•In het geval de Leverancier niet voldoet aan hetgeen is opgenomen in artikel 9.1 dan wel herstel of vervanging onmogelijk is of van de Leverancier niet kan worden gevergd heeft de wederpartij de mogelijkheid om de overeenkomst met de Leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel  Aansprakelijkheid voor schade.
•Schade die de wederpartij lijdt en waarvoor de Leverancier aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de wederpartij uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
•In ieder geval worden niet vergoed inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in (bedrijfs)activiteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes en/of indirecte schade.
•Voor zover de Leverancier adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt de Leverancier daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
•De Leverancier zal enkel gehouden zijn om enkel die schade en dan maximaal tot die bedragen waartegen de Leverancier zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren, te vergoeden. De Leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan driemaal de factuurwaarde van de betreffende levering.
•Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen één (1) jaar nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk een beroep is gedaan, behoudens gevallen die zien op non-conformiteit waarbij een termijn van twee (2) jaren geldt. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan twee (2) jaar na afgifte van het betreffende goed aan het licht treedt of indien deze is ontstaan vanwege onjuist of onzorgvuldig gebruik of reparatie door een derde van het geleverde goed.
•Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een eventuele vordering van de wederpartij in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als de Leverancier op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren.
•De voorgaande beperkingen en uitsluitingen gelden niet voor zover de schade personenschade betreft en/of de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de Leverancier.

Artikel  Rechten van intellectuele eigendom.
•De Leverancier behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie aan de wederpartij ter beschikking stelt.
•Alle door de Leverancier verstrekte informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Leverancier niet aan derden bekend worden gemaakt en door de wederpartij slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal de wederpartij op eerste verzoek van de Leverancier de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan de Leverancier overdragen.

Artikel  Ontbinding
•de Leverancier is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding (inclusief gevolg- en bedrijfsschade) van alle uit de door de wederpartij gebrekkige uitvoering van bedoelde verplichtingen voor de Leverancier direct en indirect voortvloeiende schade en kosten in de volgende gevallen:
(i)    indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met de Leverancier gesloten overeenkomst;
(ii)    faillissement, toepassing van de WSNP of onder curatelestelling van de wederpartij;
(iii)    beslaglegging op enig onderdeel van het vermogen van de wederpartij dat na een termijn van drie (3) maanden niet is opgeheven; of
(iv)    een anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid van de wederpartij over het vermogen van de wederpartij of delen ervan.

Artikel  Toepasselijk recht, vindplaats.
•Overeenkomsten tussen de Leverancier en de wederpartij worden beheerst door het Nederlandse recht.
•Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.